Hamilelik Çatlakları Başa Bela

Hamileliğin ikinci ayından itibaren ileride oluşabilecek çatlakları önlemek adına çalışmalara başlanmalıdır. Karnınız büyüdükten sonra artık çatlaklar oluşmaya başladıysa geç oluyordur. Bu yüzden tedbir önceden alınmalı.

Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı sade olarak kul­la­nıl­dı­ğın­da ha­mi­le­ler­de ka­rın çat­la­ğı­nı ön­le­me­ye des­tek ola­bi­li­yor. Sonrasında em­zirirken de meme başı çatlakları için güvenle kullanılabilir. Neticede doğal bir ürün.

So­ğuk pres tat­lı ba­dem ya­ğı da ba­dem çe­kir­de­ği­nin so­ğuk pres yön­te­miy­le sı­kıl­ma­sın­dan el­de edi­li­yor. Ya­pı­sı ne­de­niy­le cilt ta­ra­fın­dan ko­lay­ca emi­li­yor.  Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek, “An­ne aday­la­rı so­ğuk pres Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı ve so­ğuk pres tat­lı ba­dem yağ­la­rı­nı ka­rış­tı­ra­rak, in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de ka­rın böl­ge­si­ne ha­ri­cen uy­gu­la­ya­bi­lir. Bu ka­rı­şım an­ne aday­la­rı­nın önem­li so­ru­nuna ça­re ola­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir